H黵ses
31 May齭 2020 Pazar
Anasayfa > G躈DEM > YABANCI 中RENC軱ER MERS軳扗E YELKEN SPORUNU 中RENECEK

YABANCI 中RENC軱ER MERS軳扗E YELKEN SPORUNU 中RENECEK

05.07.2019 17:01 12 14 16 18 yazd齬
YABANCI 中RENC軱ER MERS軳扗E YELKEN SPORUNU 中RENECEK
YABANCI 中RENC軱ER MERS軳扗E YELKEN SPORUNU 中RENECEK

YABANCI 中RENC軱ER MERS軳扗E YELKEN SPORUNU 中RENECEK

BA轐AN SE荅R, YAZ KAMPI 中RENC軱ER軳 A蠭RLADI

SE荅R: 揧AZ KAMPI AKT軻軹ELER HO轌諶躖, 軳SANLI蠭 中RET軷

Polonya, 莈k Cumhuriyeti, Romanya, 輘panya ve 㧐hir d齨dan Mersin抏 gelen Mersin Rotary Kul黚 K齭a D鰊em Yaz Kamp 鲳rencileri, B鼀黭㧐hir Belediye Ba⺧an Vahap Se鏴r抜 ziyaret etti. Kamp boyunca k黱efe yap齧齨dan T黵k kahvesi pi㱮rmeye kadar bir鏾k sosyal aktivite ger鏴kle⺶iren 鲳renciler, Mersin抎e de yelken sporunu tan齳acak.

Ba⺧an Se鏴r, bu tarz sosyal aktivitelerin gen鏻ere olumlu katk sa餷ayaca瘕n vurgulayarak, 揝adece d鰎t duvar aras齨da e餴tim g鰎erek, matematik, fizik, kimya ile b鰕le bir hayat yok. Onun yan齨da insan齨 sosyalleesi laz齧. Bu tip aktiviteler beraber olmay, tak齧 鏰lmas齨, ho鰎鼀, insanl, yard齧severli餴 鲳retir dedi.

MERS軳/(FOTO蠷AFLI-G諶躈T躄)

Yaz kamp i鏸n Mersin抜 tercih eden yabanc 鲳renciler, B鼀黭㧐hir Belediye Ba⺧an Vahap Se鏴r抣e g鰎t. Kamp boyunca k黱efe yap齧齨dan T黵k kahvesi pi㱮rmeye kadar bir鏾k sosyal aktivite ger鏴kle⺶iren 鲳renciler, Mersin抎e de yelken sporunu tan齳acak. Mersin Rotary Kul黚 K齭a D鰊em Yaz Kamp 鲳rencileri olarak Polonya, 莈k Cumhuriyeti, Romanya ve 輘panya抎an gelen 鲳rencilerle bir araya gelen Ba⺧an Se鏴r, gen鏻erin bu tarz sosyal aktivitelere kat齦mas齨齨 鰊emine dikkat 鏴kti. Ba⺧an Se鏴r, 揝adece d鰎t duvar aras齨da e餴tim g鰎erek, matematik, fizik, kimya ile b鰕le bir hayat yok. Onun yan齨da insan齨 sosyalleesi laz齧 diye konu⺶u.

Ziyarete, Mersin Rotary Kul黚 D鰊em Ba⺧an Burak Hosta, D鰊em Sekreteri Berdan Do餫n, Mersin Rotary Kul黚 K齭a D鰊em Yaz Kamp Komite Ba⺧an Erkan Koluk齬齥o餷u ile 㧐hir d齨dan ve farkl 黮kelerden 鲳rencilerin yer ald 10 ki㱮lik bir grup kat齦d. 躭keler aras dostluklar peki⺶irmek, farkl k黮t黵leri birbirleri ile tant齬mak amac齳la Mersin抏 gelen gen鏻er, Ba⺧an Se鏴r ile tek tek tan齪 sohbet etti. Ba⺧an Se鏴r, Mersin Rotary Kul黚 y鰊eticilerinden K齭a D鰊em Yaz Kamp hakk齨da bilgi ald.

Se鏴r: 揗ersin tan齮齦s齨, T黵k insan tan齮齦s齨, T黵kiye tan齮齦s齨

Ba⺧an Se鏴r, Mersin Rotary Kul黚鼟n黱 kentin ve T黵kiye抧in tan齮齧 a琮s齨dan g鼁el bir aktiviteye imza att齨 belirterek, 揌em T黵kiye抧in tan齮齧 a琮s齨dan, hem de Mersin抜n tan齮齧 a琮s齨dan g鼁el bir aktivite. Sizler Mersin i鏸n 鏰l齳orsan齴, ortak paydam齴 da Mersin oldu饀 i鏸n memnuniyetle i㧏irli餴 yapar齴. Benim i鏸n yeter ki makul olsun. Ko⺷llar齧齴 uygun olsun, 鏰lmalar yapar齴. Biz de istiyoruz. Mersin抏 katk sunal齧. Mersin tan齮齦s齨, T黵k insan tan齮齦s齨, T黵kiye tan齮齦s齨. Yurt d齨da t齬nak i鏸nde yanl alg varsa o ortadan kalks齨. Son zamanlarda T黵kiye抧in i鏴risinde bulundu饀 siyasi ortam yurt d齨a olumsuz yans齳or. Bizler de bunun i鏸n u餽a veriyoruz. Daha demokratik bir toplum yaratal齧. Daha devletine yarar uygulamalar齧齴 olsun. Daha g黺enilir bir 黮ke olal齧. Bunlar son derece 鰊emli. Medeni toplumlar bunu 鰊emsiyor dedi.

揢餽am齴 daha e餴timli, gelii, 鰖g黵 ve demokratik bir toplum yaratmak

輓sanlar齨 鰊ceden i kayg齭齳la yurt d齨a gitti餴ni, ancak g黱黰鼁de 黮ke de餴⺶irmenin temelinde daha farkl sebepler bulundu饀nu anlatan Ba⺧an Se鏴r, ⺷nlar s鰕ledi:

撝nceden i kayg齭齳la insanlar yurt d齨a gitmek isterdi, gideyim daha iyi bir i bulay齧, daha 鏾k ekonomik gelir elde edeyim diye. 辤mdi farkl kayg齦arla 黮keyi de餴⺶iriyorlar. Daha demokratik, daha 鰖g黵 bir 黮kede yayay齧 diye. Bizim de u餽am齴 bu, daha e餴timli, daha gelii, daha 鰖g黵, daha demokratik bir toplum yaratmak. Zaten e餰r demokrasiyi b鼀黷黳 geli㱮yorsan, di餰r sorunlar halledilir. O a琮dan gen鏻erin de bu etkinliklerde olmas, bizim kendi 鏾cuklar齧齴齨 da yurt d齨dan gelen 鏾cuklar齧齴齨 da g鰎g黮erinin artmas a琮s齨dan 鰊emli. Bunlar gen鏻erimize daha sonraki olgunluk yaar齨da 鰊emli katk sa餷ayacakt齬. Bu tip geziler ak齦lar齨da kalacak 鰊emli etkinliklerdir. Kendilerine de gelecekte yol g鰏tericidir. 輓san b鰕le geli㱮yor. Sadece d鰎t duvar aras齨da e餴tim g鰎erek, matematik, fizik, kimya ile b鰕le bir hayat yok. Onun yan齨da insan齨 sosyalleesi laz齧. Bunlar sosyal aktiviteler. Son derece g鼁el. Hem beraber olmay, tak齧 鏰lmas齨, ho鰎鼀, insanl, yard齧severli餴 鲳retir bu tip aktiviteler. 莖cuklar齧齴 i鏸n son derece g鼁el ier yap齳orsunuz 鏾k te㧐kk黵 ediyoruz.

Hosta: 揔黱efe yap齧齨dan tutun, T黵k kahvesine kadar 鲳reniyorlar

Mersin Rotary Kul黚 D鰊em Ba⺧an Burak Hosta, Rotary Kul黳leri olarak her y齦 bu tarz 鲳renci de餴㱮m programlar ger鏴kle⺶irdiklerini anlatarak, 揜otary Kul黳leri olarak her y齦 鲳renci de餴㱮m programlar齧齴 var. Bizim yapt齧齴 k齭a d鰊em yaz kamp. 15 g黱 boyunca misafir ediyoruz biz onlar. T黵k ailelerin yan齨da kal齳orlar. T黵k k黮t黵黱 tan齳齪, kendi yatlar ile beraber oluyorlar. Bir hafta boyunca da 鏴㱮tli aktivitelerimiz var. K黱efe yap齧齨dan tutun, T黵k kahvesine kadar 鲳reniyorlar. Ana temam齴 da yelken. Burada kald齧齴 s黵ece yelkeni ve yelken sporunu tan齳acaklar. Esas amac齧齴 鏾cuklar齨 kendi ayaklar 鼁erinde durup, farkl k黮t黵leri tan齳齪, vizyonlar齨 daha da geli⺶irmeleri. En az齨dan topluma biraz daha faydam齴 olsun diye d黱鼀oruz. Topluma katk sa餷ayan gen鏻er hedefliyoruz diye konu⺶u.

M黭errem Tollu 468x60
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret i鏴ren c黰leler veya imalar, inan鏻ara sald齬, 㱮ddete teik ve tamam b鼀黭 harfle yaz齦an yorumlar onaylanmamaktad齬.
Kategorinin Di餰r Haberleri