H黵ses
27 May齭 2019 Pazartesi
Anasayfa > Yazarlar > 輘met Can > MUHTARLIK 中RETMENL軰TEN KAZAN荓I
輘met Can

MUHTARLIK 中RETMENL軰TEN KAZAN荓I

06.12.2018 10:21 12 14 16 18 yazd齬
Yazar : 輘met Can

MUHTARLIK 中RETMENL軰TEN KAZAN荓I

E餰r 31 Mart g黱 muhtar se鏸lirseniz bak齨 sizi

ne kazan齧lar bekliyor:

En ba⺶a Be⺶epe Saray龗nda Cumhurba⺧an齧齴la

toplant齳a kat齦mak ve birlikte yemek yeme olana瘕n齴

 birinci kazanc齨齴 olacak.

                CCC

Ayl齥 800 lira ve 鼁eri SGK Priminizi devletin sizin 

yerinize yat齬mas ikinci 鰊emli kazanc齨齴 olacak.

                 CCC

M黨黵黱鼁 cebinizde, dolacak ve ayda asgari 

點ret kadar -ki asgari 點retin y齦banda 2 bin lira olaca瘕

-  addikkate al齨齬sa ayl齥 paran齴 banka hesab齨齴a yatacak

bu 黱c kazanc齨齴 olacak.

                  CCC

K鰕黱鼁de ve mahallenizde muhtarl齥 i鏸n ekonomik 

haklar varsa bu d鰎d黱c kazan.

(謗ne餴n; benim k鰕黰 olan

H黶ametli抎e k鰕 muhtar齨齨 荅YREK H軸SE SULAMA SUYU

hakk bulunuyor..Se鏸len muhtar bu 鏴yrek suyu kendisi

kullanabilece餴 gibi kiraya da verebiliyor.Ge鏴n yaz ay齨da,

 鏴yrek su 5 bin liraya kiraya veriliyordu.)

                CCC

Mahalle ve k鰕黱鼁 s齨齬lar i鏸ndeki orman arazilerini bir

giri㱮mci 49 y齦l齨a kiralamak i鏸n ietme ile anlarsa,

鰊ce muhtar齨 imzas齨 almas gerekiyor.E,muhtar

bu imzay karl齥s齴 atacak de餴l ya,bu da be㱮nci 

kazanc齨齴 olacak.

                 CCC

Yaln齴ca bunlarla s齨齬l de餴l;

Ikametgah,ve di餰r baz belgelerin verilmesi karl齨da

para al齨d i鏸n bu g黱l黭 gelir alt齨c kazanc齨齴 olacak.

                   CCC

Mahalleniz s齨齬lar i鏸nde Suriyeliler yayorsa, bunlar齨

Emniyet i鏸n gerekli olan evraklar齨 d鼁enlemek 鰕le

 bedava olmuyor.Aran齴daki anlaaya g鰎e 

art齥 ne kadar para al齬san齴 bu da yedinci kazanc齨齴

 olacak.

                      CCC

Sekiizinci kazan ise;

 kaymakam,belediye ba⺧an,muhtarlar

derne餴 gibi kurumlar齨 verece餴 etkinlik ve yemekler,

yurt i鏸 ve yurt d bedava gezileri olarak  s齬alanabilir.

               CCC

Di餰r kazan鏻ar burada yazmayal齧 ve sizin 

neden muhtar aday olman齴 gerekti餴 konusuna

 de餴nelim.

                 CCC

Muhtar aday olmak her insan齨 hakk.

                CCC

Muhtar齨 belirli s黵e muhtarl齥 i㱮nde fiziksel olarak

鏰lma zorunlulu饀nun bulunmamas 

en b鼀黭 kazan齧.

                CCC

Oysa bu yaz齞a karla⺶齬d齧齴 鲳retmenlerin g黱l黭

belirli s黵e fiziki olarak 鏰lmas zorunlu.逐retmenler

saatinde i㧐 gitmek,derslere girmek zorunda ama muhtar

 i鏸n bunlar yok.

                   CCC

逐retmenlerin yl齨 2 ay dinlenme olanaklar var ama

muhtarlar齧齴 i鏸n her g黱 tatil.

                   CCC

Muhtarl齨 en 鰊emli hakk; kendi i㱮ni yapmas齨a engel

de餴l.

謗ne餴n; muhtar lokantac齦齥 yap齳orsa muhtar se鏸ldikten

sonra da bu i㱮ni yap齳or ve muhtar oldu饀 i鏸n mterisi

art齳or.

                 CCC

Oysa 鲳retmenler memurluk d齨da i yapacaklarsa ya

resmi kay齮s齴 yap齳orlar ya da ba⺧a bir tan齞齥lar齨齨

鼁erine kay齮l yapabiliyorlar.

                CCC

逐retmenlerin,

 Be⺶epe抎e toplant齦ara kat齦ma ve yemek

yeme haklar齨齨 olmad da dikkate al齨d齨da,

 muhtarl齨

鲳retmenlikten kat be kat daha ekonomik ve sosyal

kazan齧l oldu饀 ortaya 琮k齳or.

               CCC

Haklar s齨齬s齴.

Erdemli抧in 71 mahallesinden 31 Mart se鏸minde 

en az

600-700 aras齨da muhtar aday齨齨 yaraca瘕n

 tahmin ediyorum.

                 CCC

Haydi,durmay齨 siz de muhtar aday oldu饀nuzu 

sosyal medyada paylan,baas齨 鏰lmalar.

                  CCC

Sizin yerinize ben olsam; muhtar aday olur ve ns齧

denerim.

Se鏸lirseniz kazan鏻 i㱮niz olacak.

Se鏸lemezseniz gelecek se鏸me tan齨齬l齨齴 olacak.

Bence muhtar aday olmak gerekir!

 

 

M黭errem Tollu 468x60
Yazar齨 Son Yaz齦ar
Yorum Yaz
  • UYARI: Konuyla ilgisi bulunmayan, hakaret i鏴ren c黰leler veya imalar, inan鏻ara sald齬, 㱮ddete teik ve tamam b鼀黭 harfle yaz齦an yorumlar onaylanmamaktad齬.